Ανάπτυξη υλικού και σχεδιασμός διαδικτυακού μαθήματος στο Moodle με θέμα «Unity3D game development by example – Space Shooter»

Research output: Book/ReportCommissioned reportpeer-review

Original languageMultiple
PublisherUniversity of Piraeus
Commissioning bodyUniversity of Piraeus
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this